Privatna preškolska ustanova Čarobni svet Plus
Čarobni svet Plus

Akreditovana predškolska ustanova.

Moj prvi zalogaj

Kompletan vodič kroz dečju ishranu!

Studio Bambi i drugari

privatni vrtić

Marka Miljanova 1b

Zvezdara

O nama 

Poštovani roditelji,

Vrtić " Bambi i drugari " nalazi se na dve lokacije na Zvezdari . Prvi vrtić, koji ima dugu tradiciju već 18. god . na istoj adresi Marka Miljanova 1/b , nalazi se u veoma prijatnom i mirnom kraju , a u neposrednoj blizini postoji veliki broj parkova i zelenih površina ,kao i osnovne škole , biblioteka , pozorište i niz objekata koje deca posećuju. Drugi vrtić je na adresi Milana Rakića 107 , u privatnoj kući sa dvorištem, u blizini Sportsko rekreativnog centra Olimp.

Naš zadatak je da vam pomognemo u podizanju , vaspitanju , obrazovanju i socijalizaciji dece , kao i da vašoj deci obezbedimo povoljnu društvenu sredinu u kojoj će imati maksimalnu slobodu za ispoljavanje talenata i razvijanje kreativnosti . Naš cilj je da omogućimo deci da imaju srećno detinjstvo , da se druže sa svojim vršnjacima , da steknu prave prijatelje, da se učeći kroz igru osećaju sigurnim i voljenim .

U vrtićima radi profesionalni i posvećen kadar sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti rada sa decom , koji pažljivo planira sadržajan i kvalitetan program. Vaspitači imaju individualan pristup svakom detetu , a posebna prednost našeg vrtića je što se vaspitnoobrazovni rad planira i realizuje u malim grupama . Na nivou ustanove zastupljen je timski rad i međusobno uvažavanje i poštovanje na svim relacijama.

Uvek ćemo rado odgovoriti na sva vaša pitanja , dileme i sugestije. Takođe , svaka kritika i primedba su dragocene , jer nam je u interesu da se kontinuirano usavršavamo i aktivno sarađujemo sa Vama u cilju što srećnijeg i uspešnijeg odrastanja naših mališana.

Biće nam zadovoljstvo da nas posetite i upoznate novo mesto za srećno i bezbrižno odrastanje vaše dece!

Programi

1. Programi jaslice
2. Program vrtićke grupe
3. Pripremni predškolski program

PROGRAM JASLICE - PROGRAM NEGE I VASPITNO - OBRAZOVNOG RADA - DECA OD 12 MESECI DO 3 GODINE

Osnovni zadatak vaspitnog rada sa decom jaslenog uzrasta jeste nega , održavanje potrebe za snom , ishranom , boravkom na svežem vazduhu i vaspitanje. Od prvih dana boravka deteta u jaslicama počinje se sa stimulacijom razvoja govora i čula i usvajanje kulturno - higijenskih navika.

Program rada sa decom usmeren je na:

- Održavanje i podsticaj fizičkog zdravlja dece - formiranje pravilnog držanja tela , ovladavanje motorikom , usavršavanje funkcija čulnih organa i razvijanje osnovnih navika telesne higijene ( postepeno i strpljivo odvikavanje od korišćenja pelena ) , podsticanje na samostalno uzimanje hrane.
- Emocijalno - socijalni razvoj - rad na očuvanju spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa svojom sredinom , pomoć u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti , kroz igru i upućivanjem primerom , rad na usvajanju pravila ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti, rad na kultivisanju i razvoju pozitivnih emocija , upotrebom jezika razumljivim detetu.
- Senzomotorno - perceptivni razvoj - rad na podsticanju i negovanju prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet kojki ga okružuje , upoznavanjem sa osnovnim pojavama i manifestacijama u prirodi ; stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih znanja kroz ppraktične aktivnosti ; podsticanje samostalnih koraka uz aktivno učestvovanje u igri u zatvorenom i otvorenom prostoru ;korišćenjem adekvatnih predmeta i sredstava ; održavanje spontanih pokušaja govorne komunikacije deteta ; podsticanje i bogaćenje dečjeg govora. 

PROGRAM VRTIĆKE GRUPE - PROGRAM VASPITNO - OBRAZOVNOG RADA ZA DECU UZRASTA OD 3 GOD. DO POLASKA U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Program se realizuje kroz godišnje , mesečno i dnevno planiranje uz poštovanje ličnosti svakog deteta , njegovih uzrasnih mogučnosti , potreba i interesovanja.Sadržaj programa rada sa decom definisali su vaspitači uz pomoć i podršku stručnih saradnika. U toku svakog dana boravka u vrtiću , dete ima priliku da se fizički razvija , igra i da uči kroz zabavu. Naš program se zasniva na učenju kroz igru , koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dopusti individualni razvoj svakog deteta , i dovoljno sadržajna da podstakne kognitivni razvoj i samodisciplinu.
U prijatnoj sredini uz adekvatne igre i didaktički materijal ostvaruje se 
- bogaćenje i podsticanje dečjeg razvoja ,
- napredovanje kroz socijalni , emocionalni , fizički i intelektualni razvoj ,
- praćenje razvojnih i individualnih karakteristika.

Ciljevi programa :

- Samostalnost
- Kreativnost
- Radoznalost
- Emocionalna stabilnost

Zadaci programa usmereni su na :

- Fizički razvoj - upoznavanje sopstvenog tela , razvoj motorike , snage , brzine , okretnosti korišćenjem sportskih disciplina ; usavršavanje fine motorike i jačanje disajne muskulature ;
- Jezički i kreativni razvoj - razvoj govora ( pravilan izgovor svih glasova , bogaćenje rečnika i proširivanje rečenice , usvajanje gramatički pravilnog govora , verbalno i neverbalno izražavanje , kultura komunikacije , slušanje , pamćenje i prepričavanje ).
Učenje stranih jezika : engleskog i nemačkog jezika.
- Svet oko nas - upoznavanje prirode i društva ( živa i neživa priroda , svet životinja , biljaka , ekološka saznanja , prirodne pojave , saobraćajna kultura , profesije ) ;
- Kognitivni razvoj - upoznavanje sa matematičkim pojmovima ( raspoređivanje objekata prema određenom pravilu , uočavanje geometrjskih predmeta , uočavanje skupova , formiranje nizova , snalaženje u vremenu , zamišljanje prostornih odnosa ).
- Zdravstveno - higijenske aktivnosti ;
- Socijalno - emocionalni i duhovni razvoj - upoznavanje sa bazičnim međuljudskim odnosima , odnosom prema sebi i sa elementarnim normama etičkog sistema ;
- Svet umetnosti i estetike - likovno vaspitanje ( vežbanje fine motorike ruku , upoznavanje likovnih tehnika i materijala , osnovne i izvedene boje , uočavanje boje , uočavanje detalja , podsticanje kreativnosti ) ; muzičko vaspitanje ( podsticanje interesovanja za muziku , šum - ton - ritam , pevanje , sviranje upoznavanje muzičkih pravaca ).

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Pripremni predškolski program - je deo obaveznog programa vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja , godinu dana pred polazak deteta u školu. Ovaj program doprinosi fizičkoj, socijalnoj , emocionalnoj i intelektualnoj spremnosti i motivaciji deteta za polazak u školu.

Cilj vaspitno - obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da dopriinese :

- celovitom razvoju deteta ,
- razvoju sposobnosti ,
- proširenju iskustva ,
- bogaćenju saznanja o sebi , drugima i svetu oko sebe .

Zadaci vaspitno - obrazovnog rada su :

- podsticanje i razvoj samostalnosti,
- podrška socio - emocijalne kompetencije ,
- podrška saznajnom razvoju,
- negovanje radoznalosti ,
- podsticanje kreativnosti ,
- uvažavanje individualnosti ,
- razvoj samopouzdanja .

U ostvarivanju pripremnog programa polazimo od toga da je svako dete jedinstveno , da ima svoj tempo razvoja , svoj temperament , svoje želje i potrebe. Uloga vaspitača je da prepoznaje i otkriva različite dečije mogućnosti , da usmerava decu da istražuju i uočavaju odnose između predmeta i pojava , kontinuirano procenjuje i kritički preispituje svoju vaspitnu praksu , menja je i unapređuje.

Jedan od važnijih segmenata pripremnog predškolskog programa jeste i upoznavanje sa školom kao institucijom , tako da ćemo za naše predškolce organizovati obilazak osnovnih škola u okruženju.Deca će imati priliku da se druže sa đacima prvacima , da upoznaju učitelje , razmenjuju utiske i na taj način će steći neophodna iskustva i saznanja o školi.
Cilj nam je da naši predškolci edukativno pripremljeni krenu u školu , da lako prihvate školske obaveze i da se uspešno uklope u novu sredinu.

Oblasti putem kojih se ostvaruje pripremni predškolski program su :

- Razvoj matematičkih pojmov ( prostorna i vremenska orjentacija , poređenje i procenjivanje , geometrijski oblici i tela , linije , skupovi ).
- Razvoj govora ( bogaćenje dečijeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora , verbalno i neverbalno izražavanje , komunikacija , govorno stvaralaštvo ).
- Početno opismenjavanje ( elementarno čitanje i elementarno pisanje ).
- Upoznavanje prirodne i društvene sredine ( živa i neživa priroda , čovek kao društveno biće , zanimanja, zaštita životne sredine , saobraćajno vaspitanje ).
- Muzičko vaspitanje ( slušanje muzike i pokret uz muziku - ples , pevanje , sviranje klavira i violine). 
- LIkovno vaspitanje ( crtanje , slikanje , oblikovanje i estetsko doživljavanje i procenjivanje ).
- Telesno vaspitanje ( fizički razvoj , jačanje zdravlja i održavanje higijene ).

DODATNE AKTIVNOSTI u sklopu programa ( za decu od 2 god. do 7 god. ) :

- Engleski jezik ( prof.engleskog jezika )
- Nemački jezik (prof. nemačkog jezika )
- Ples ( Maestral plesni studio )
- Klavir - violina ( muzički pedagog )
- Školica sporta ( Activity školica )
- Logoped ( Torbica +logopedski centar )
- Pedagoško savetovalište ( dip. pedagog )
- Doktorski nadzor ( pedijatar )

Želite da preporučite vrtić Studio Bambi i drugari i prikažete fotografije, lokaciju, navigaciju, vesti, dešavanja?

Vlasnici ili manadžeri vrtića, želite da dodate/promenite opis vašeg obdaništa? Osnovne informacije objavljujemo besplatno!

Pišite nam

Preporuke za vrtić Studio Bambi i drugari

Trenutno nema preporuka za Studio Bambi i drugari vrtić. Ako ste, ili ste bili, klijent, i zadovoljni ste, molimo Vas, preporučite ih drugima.

ioi.

Preporučite Studio Bambi i drugari vrtić

Vaše ime:

Email / Telefon: (opciono, neće biti objavljeno)

Vaša preporuka za ovaj vrtić:

Ako ste zadovoljni ovim vrtićem - preporučite ga drugima. Vaša preporuka će biti objavljena nakon odobrenja administratora. Agencija ioi. ne odgovara za njihov sadržaj. Nismo u mogućnosti da proveravamo njihovu istinitost, niti znamo identitet osoba koje ih ostavljaju. Negativni komentari i kritike mogu biti prosleđeni menadžmentu vrtića.

Vrtići opština Zvezdara - Beograd - ioi.