Zlatokosa privatni vrtić

Bulevar Maršala Tolbuhina 46

Novi Beograd

Vrtićka mešovita grupa

Od 3 do 4,5 godina

Rad sa decom uzrasta od 3 do 4,5 godine odvija se po Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece.

Program se realizuje kroz godišnje, mesečno i dnevno planiranje uz poštovanje ličnosti svakog deteta, njegovih  uzrasnih mogućnosti, potreba i interesovanja. Sadržaj programa rada sa decom definisali su vaspitači uz pomoć i podršku stručnih saradnika . U toku svakog dana boravka u vrtiću, dete ima priliku da se fizički razvija, igra i da uči  kroz zabavu. Naš program se zaniva na učenju kroz igru, koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dopusti  individualni razvoj svakog deteta, i dovoljno sadržajna da podstakne kognitivni razvoj i samodisciplinu.

U prijatnoj sredini uz adekvatne igre i didaktički materijal ostvaruje se:

  Ciljevi programa:

 

Početna strana

Jaslena grupa (1-3 god.)

Predškolska grupa (4,5-6,5 god.)

Podelite vrtić
Zlatokosa