PLay Vrtić i Jaslice
Play privatni vrtić

Akreditovan vrtić sa subvencijama

Kindergarden - moj vrtić

Mulifunkcionalan prostor na 1600 m²

Meče 3

privatni vrtić

Vojvode Micka Krstića 1b

Karaburma, Palilula

O NAMA


Privatna predškolska ustanova-Dečiji vrtić “MEČE“ sa sedištem u ulici Prvomajska 1/k, Leštane, opština Grocka, osnovana odlukom osnivača Privrednog društva ”Meda Co” d.o.o. Leštane, 28. Maja 2008. godine.
Upisom u registar Trgovinskog suda u Beogradu broj 5-1118-00 od 06.10.2008. godine dobija status pravnog lica i pod gore navedenim nazivom počinje sa radom.
Delatnost Ustanove definisana je upisom u registar Trgovinskog suda kao Ustanova za predškolsko obrazovanje i Ustanova za dnevni boravak.
Na osnovu člana 12 stav 1 tačka 4 Zakona o osnovima sistema obrazovanja i vaspitanja Nacionalni prosvetni savet doneo je Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa 2006. godine godine,koji sadrži:
Opšte osnove predškolskog programa
Osnove programa nege i vaspitanja dece uzrasta od 6 meseci do 3 godine
Osnove programa preškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od tri godine do uključivanja u program pripreme za školu.

Predškolska ustanova ”Meče” raspolaže sa pet objekata za celodnevni boravak dece uzrasta od 1 do 7 godina gde su izdvojena odeljenja Meče 2 – Karaburma za celodnevni boravak dece od 1 do 5 godina, meče 3 Kaluđerica, meče 4 – Južni bulevar 116 i meče 5 Naselje Stepa Stepanović- ulica Duška Jovanovića broj 4. Radni prostor je opremljen osnovnim sredstvima i materijalima za neposredni rad sa decom.

Program

Osnovni program 

Osnovni zadaci nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta do tri godine su unapređivanje celokupnog telesnog, intelektualnog i socio-emocionalnog razvoja. Okosnicu rada čini jedinstvo nege i vaspitanja u procesu kultivisanja spontanih dečjih izraza. Poštovanje i uvažavanje potreba, interesovanja i mogućnosti i procena dostignutog stepena psihofizičkog razvoja pojedinca i grupe je osnova za planiranje vaspitno-obrazovnog rada. U radu sa decom svakodnevno se realizuju raznovrsne aktivnosti kojima podstičemo sve apekte razvoja.

Program rada sa decom uzrasta od 3 do 5 godina 


Globalni zadaci u radu sa decom ovog uzrasta su:omogućiti im da usvajaju i izgrađuju znanje, da nauče kako da uče i da koriste svoj um;
omogućiti im da identifikuju i rešavaju probleme i donose odluke koristeći kritičko i kreativno mišljenje;
omogućiti im da prikupljaju, analiziraju, organizuju i kritički procenjuju informacije;
razvijati socijalne veštine kod dece koje će im omogućiti da rade efikasno sa drugima kao članovi tima, grupe i zajednice; podsticati govorno-jezički razvoj i na taj način deci omogućiti da efikasno komuniciraju koristeći se raznovrsnim verbalnim, vizuelnim i simboličkim sredstvima;
razvijati kod dece sposobnost da odgovorno i efikasno upravljaju sobom i svojim aktivnostima.

Pripremni predškolski program 


Globalni zadaci na realizaciji Pripremnog predškolskog programa u našoj Ustanovi su:

stvaranje uslova za podršku dečjem razvoju i napredovanju kroz igru i učenje;
podsticanje samostalnosti kod dece, kroz razvoj svesti o sebi i drugima, kao i kroz izgrađivanje radnih navika;
jačanje socioemocionalne kompetencije;
stvaranje uslova za bogaćenje dečjeg životnog iskustva kreiranjem podsticaja za dečju aktivnost i učenje;
podrška razvoju intelektualnih funkcija i operacija: mišljenje, govor, pamćenje, opažanje i mašta;
podrška fizičkom razvoju;
uvažavanje i podsticanje prirodne dečje radoznalosti, potrebe za saznavanjem i proširivanjem iskustava;
podrška u sistematizaciji spontanih dečjih saznanja o neposrednom okruženju i formiranje stavova i ponašanja u pravcu razvijanja ekološke svesti kod dece;
podsticanje stvaralačkog i kreativnog izražavanja;
razvijanje početnih matematičkih pojmova;
podsticanje komunikativne i stvaralačke upotebe govora;
razvijanje interesovanja za književne sadržaje namenjene deci;
priprema za usvajanje pismenosti: razvoj sposobnosti razumevanja značenja napisanog, glasovnu analizu i sintezu i podsticanje razvoja grafomotorike;
negovanje saradnje sa roditeljima;
prihvatanje i negovanje kulturnih, etničkih, verskih i drugih specifičnosti dece.
Program je usaglašen sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Realizuje se u trajanju od 9 meseci, nakon čega deca dobijaju Uverenja o pohađanju pripremnog predškolskog programa koja su nephodna za upis u prvi razred osnovne škole

Želite da preporučite vrtić Meče 3 i prikažete fotografije, lokaciju, navigaciju, vesti, dešavanja?

Vlasnici ili manadžeri vrtića, želite da dodate/promenite opis vašeg obdaništa? Osnovne informacije objavljujemo besplatno!

Pišite nam

Preporuke za vrtić Meče 3

Trenutno nema preporuka za Meče 3 vrtić. Ako ste, ili ste bili, klijent, i zadovoljni ste, molimo Vas, preporučite ih drugima.

ioi.

Preporučite Meče 3 vrtić

Vaše ime:

Email / Telefon: (opciono, neće biti objavljeno)

Vaša preporuka za ovaj vrtić:

Ako ste zadovoljni ovim vrtićem - preporučite ga drugima. Vaša preporuka će biti objavljena nakon odobrenja administratora. Agencija ioi. ne odgovara za njihov sadržaj. Nismo u mogućnosti da proveravamo njihovu istinitost, niti znamo identitet osoba koje ih ostavljaju. Negativni komentari i kritike mogu biti prosleđeni menadžmentu vrtića.

Vrtići opština Palilula - Beograd - ioi.